DEATH-NOTE DETAILS

 
 
Karshandas Dwarkadash Pamani
 
Male
 
4-1-2018
 
Anjar
 
Kaku Bhai ( Gadla Vada )